á àfùndòàfùnó

á interj What

á'à

no

aaâ

yes

àbàdá ; àwàdá

for ever

àbàdá àbàdân dùwôn

it took forever until

àbàdárò

forever

hár àbàdá adv

never

àbbàgêl --cl syn gêl mätägêl

n small bottle

àbəɽ̀wà

pineapple

àbúmfúɽà ; àbúmbúɽà

balloon

âccà ; âjjà; hâjjà

title given to woman who made the pilgrimage to Mecca

âccà âmbè

knee-length smock worn by Kanuri women

âccà gáwárà

sari

âccà ngùdìjí

type of Kanuri ladies' hairstyle

àcí bàlbàln

locally made lamp small tin with cotton wick H

ådå

n tradition custom s habit

àdàdà

n shelter raised in middle with two sloping sides H

ådål adj

honest upright

Ádàm Ädàmú

p-Adam

àdám ; camüno

physical likeness (paternal); spitting image

ádàmgònà syn bàní Ádàm

n human being

àdàsé

n tontine H

àddán

machete H

0- âttá ánì dem -

P this one this

åddgs AOdgA -0- A0dgA imâ âôèga inin adv

i like this in this way

0-ròà adv -n

that case

âdèsôn -0- ngùsôn adv

in spite of this

0- nàngàrò conj

therefore because of this

àd-làmòú nv- things syn dòlàmöú àd-làmmákkì àdòlàmjî

accuse falsely say false about slander v t

àdòwúr mándá

see-salt

adidû nv- syn lànöú ràöú àdùkkì àdìjî

insult abuse verbally v t

âdim

n eunuch

àdîn -

Islam religion

àdinmá

n pious person

àdînnàm syn gòdí

n east

àdìnnàmòú nv- àdinnàmmákkì àdinnàmjî

move east v

ådö

n decoration H

àdùöúwú nv- àdùgóákkì àdùjfyì - - usu

v t pay homage to greet respectfully a leader or highly

respected

person pray to God

ASförikå Africa

p n

áfú comm - kobo

n H

áfù

n remission reprieve judicial

áfù fàândò g- - syn àlhámdù nóskè wòsú

gain remission remission of illness relief reduction

áfùàrò làdò g

sell at reduced price

àfùòú nv àfúkkì àfùjî -

v t remit s o s sentence pardon get better recover from illness

àfùöúwú nv- syn wáöúwú àfùgóákkì àfùjíyì

forgive s o a debt v I

àfùnó -

n Hausa person Hausa language

àfùnòàfùnó

Hausa language